3, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

నోరార శ్రీరామ యనరా

నోరార శ్రీరామ యనరా
నీరాత మారేను కనరా

శ్రీరామ యనగానే చిక్కులన్నీ పోవు
శ్రీరామ యనగానే చింతలన్నీ తీరు
శ్రీరామనామము చేయగనే నీ
తీరే మారిపోవు దివ్యముగ చూడు

శ్రీరామ యనగానే క్షీణించు పాపాలు
శ్రీరామ యనగానే చేకూరు పుణ్యము
శ్రీరామనామము చేయగనే సం
సారతాపత్రయము శాంతించును చూడు
 
శ్రీరామ యనగానే చిత్తశాంతి కలుగు
శ్రీరామ యనగానే చెడును భవబంధాలు
శ్రీరామనామము చేయగనే నీ
కోరిన మోక్షము కొంగుబంగరు చూడు