4, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

అతను డని యొక డున్నా డంబుజాక్షా అతడు నీ కొడుకే నట యంబుజాక్షా

అతను డని యొక డున్నా డంబుజాక్షా
అతడు నీ కొడుకే నట యంబుజాక్షా

అతడు చాల చతురు డట యంబుజాక్షా
అతని బారి బడితిమా యంబుజాక్షా
అతలాకుతలము బతు కంబుజాక్షా
అత డంతటి వాడు సుమా యంబుజాక్షా

హరుని మీది కతడు బోయి యంబుజాక్షా
యతని కంటిమంటచే నంబుజాక్షా
నతనుడాయె కక్షగట్టి యంబుజాక్షా
అతివ మోహినికి గట్టె నంబుజాక్షా

హరుడు నీదు రామనామ మంబుజాక్షా
యరిది జపము చేయదొడగి యంబుజాక్షా
స్మరుని గెలిచె నంబుజాక్ష నరులందరకు
హరుడే యాదర్శమాయె నంబుజాక్షా


3 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.