29, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

నరజన్మము వృథపుచ్చక హరిని నీవు కొలువరా

నరజన్మము వృథపుచ్చక హరిని నీవు కొలువరా
హరిని కొలిచి హరిదయచే హరిసన్నిధి చేరరా
 
హరిని గూర్చి తెలియ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరిని లోన తలచ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరికి పూజ చేయ నట్టి  నరజన్మము వృథా వృథా
హరికి సమర్పితము కాని నరజన్మము వృథా వృథా
 
హరిలీలలు చదువ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరితీర్ధము లరుగ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరిభక్తుల కొలువ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరినామము చేయ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
 
తదచు హరేరామ యనని నరజన్మము వృథా వృథా
తరచుగ హరిసేవ లేని నరజన్మము వృథా వృథా
తరచుగ హరిజపము లేని నరజన్మము వృథా వృథా
హరిని కాక పరుల కొలుచు నరజన్మము వృథా వృథా