30, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

రారా రక్షించరా రామచంద్రుడా

రారా రక్షించరా రామచంద్రుడా మన
సారా శరణంటిరా శ్రీరఘువరా

ఓ నారాయణుడా ఆనందరాముడా
శ్రీనాథుడా ఓ సీతాపతీ
దానవమర్దనుడా దశరథరాముడా
జ్ఞానప్రకాశుడా జానకీపతీ

వారిజలోచనుడా వారాశిబంధనుడా
భూరిప్రతాపుడా భూసుతాపతీ
కారుణ్యనిలయుడా కామితార్ధవరదుడా
దారిద్ర్యశమనుడా ధరణిజాపతీ

విశ్వసంధాయకుడా విశ్వసంరక్షకుడా
విశ్వసమ్మోహనకర విమలమూర్తీ
విశ్వసంపూజ్యుడా విశ్వసంపోషకుడా
విశ్వాంతరాత్ముడా విశ్వమూర్తీ