25, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

వరముల నిచ్చే హరియుండ పరులను వేడే పనియేమి

వరముల నిచ్చే హరియుండ పరులను వేడే పనియేమి
తిరమై శ్రీహరి కొలువుండ ధరపై మాకు తిరుగేమి

హరిస్మరణమున నాకలి తీరగ నన్నపానముల పనియేమి
హరికీర్తనమున మేను మరువగ మరి మధువులతో పనియేమి
హరిలీలలతో‌ మనసు నిండగ నాటలపాటల పనియేమి
హరియే మాకు సర్వము గాన నన్యులతో నిక పనియేమి

హరితత్త్వమునే భావించగను పరభావనలకు మనసేది
హరిరూపమునే ధ్యానించగను పరులను తలచే పనియేమి
హరిసంకల్పము లాచరించగను 
హరిసేవలతో ప్రొద్దుపుచ్చుటకు నన్యుల యనుమతి పనియేమి

హరితీర్ధమ్ముల సేవించగను పరుల మెప్పుతో పనియేమి
హరిని పరాత్పరు నమ్మిన వారికి నన్యులవలన భయమేమి
హరిపారమ్యము నెఱిగిన వారల కానందము కాకింకేమి
హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని యాలపించగ వెఱపేమి