10, సెప్టెంబర్ 2021, శుక్రవారం

స్వర్గము నేనడిగితినా అపవర్గమునే యడిగితినా

స్వర్గము నేనడిగితినా అప
వర్గమునే యడిగితినా
 
నీకు తెలియు నది చాలు - ఈ
లోక మెఱుగ పనిలేదు
శ్రీకర యభయము నీయరా
నాకు ప్రసన్నుడవగుము

ఈ కష్టములిక చాలు భూ
లోకము చుట్టుట చాలు
శోకమోహములు లేని నీ
లోకము చేరిన చాలు

నీకరుణకు మితిలేదులే
నాకది యెఱుకే రామ 
నాకోరిక తీరేను లే
నాకిక భవమే లేదు