8, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

నిన్నే నమ్ముకొంటిమి నీరజాక్షా

నిన్నే నమ్ముకొంటిమి నీరజాక్షా ఆ
పన్నశరణ్యా కాపాడవయ్యా

అరుగురు శత్రువులు మాయందరి లోన
చేరి బాధించుచున్నారు చూడవే
వారిని గెలువగ మావశము గాదయ
శ్రీరామచంద్ర రక్షించవలయును

మూడుతాపంబులతో పొగులుచుంటిమి
నేడు నీవే గనుమా వేడిమి రామ
పోడిమి యెక్కడిది తాపములకోర్వగా
ఱేడా యవి చల్లార్చు వాడవనుచును

శరణు శరణు త్రైలోక్యసార్వభౌమ
శరణు శరణు రాఘవ జానకి రామ
శరణు శరణు సద్భక్తజనసంపోష
శరణు శరణు శ్రీరామ సర్వరక్షక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.