28, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

హరిభక్తు డగుటే యొక యద్భుతమయ్యా

హరిభక్తు డగుటే యొక యద్భుతమయ్యా తుదకు
నరులందరు నగుదు రయ్య హరిభక్తులు

హరియనెడు మాట వినక జరుగును బహుజన్మములు
హరిని సంశయించుచునే జరుగును బహుజన్మములు
హరిని నమ్మినమ్మకయే జరుగును బహుజన్మములు
హరిని నమ్మికొలుచుచునే జరుగును బహుజన్మములు

హరిని విరోధించుచునే జరుగును బహుజన్మములు
హరిని యన్వేషించుచునే జరుగును బహుజన్మములు
హరి కొంత చింతించుచు జరుగును బహుజన్మములు
హరికి పూజచేయుచునే జరుగును బహుజన్మములు

హరేరామ హరేకృష్ణ యనక చాల జన్మలెత్తి
హరిని తెలిసి హరేరామ హరేకృష్ణ యనుచును
హరిమయమని జగమునెఱిగి హరికి భక్తుడగుచును
హరిపదమును చేరు తుదకు నరుడు ముక్తు డగుచును