31, జనవరి 2021, ఆదివారం

రామ రామ రామ యనే రామచిలుకా

రామ రామ రామ యనే రామచిలుకా నీకీ

రామ మంత్ర మెటులబ్బెను రామచిలుకా నీకీ

   రామ మంత్ర మెవరిచ్చిరి రామచిలుకా


తెలిసీతెలియని నీవే తీయగా నీమంత్రము

పలుకుచున్నావు కదే చిలుకా ఓ చిలుకా

నలువ యిచ్చినట్టి తెలివి కలిగిన మనుషు లది

పలుకుటకే చాల సిగ్గుపడుదు రిపుడు చిలుకా


ఎవరే ఆ పుణ్యాత్ములు ఇంకను శ్రీరామ యనుచు

భువిని తిరుగుచున్నారే వివరించవె చిలుకా

ఎవరైనను నేర్పికయే యెటుల రామ రామ యని

పవలు రేలు పలుకుదువే బంగరు తల్లి చిలుకా


అలనాడా సీతమ్మయె చిలుకలు నేర్పెనట

పలుకుతీపి రామనామ పరమమంత్రము

కలికాలము వచ్చినను చిలుకలది మరువవుగా

కలి నరులను మరువజేసె చిలుకా ఓ చిలుకా


2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.