27, జనవరి 2021, బుధవారం

పాడే రదె నిన్ను గూర్చి

పాడే రదె నిన్ను గూర్చి పరమాత్మా విబుధులు
ఆడే రదె ఆపాటల కదిగో నట్టువరాండ్రు

వినుచుండెడు వారలకు వేడుక జనియింప
కనుచుండెడు వారికెల్ల కనులపండువ కాగ
జననాథుడ నీముందు జానకమ్మ ముందు
దినదినమును చూడ పండువ దినమగు నిట్లు

ప్రతిగీతము రామసుగుణ వర్ణనాత్మకమై
ప్రతిగీతము రామలీలా వర్ణనాత్మకమై
ప్రతిగీతము రామకథా వర్ణనాత్మకమై
ప్రతిదినమును మీసభలో నతిశయంబుగ

రామ నీ‌ శాంతగుణము రాజిల్ల మోమున
రామ తమ ముద్రల నీ‌ ప్రాభవము తెలియగ
రామ ఈ నట్టువరాండ్రు రమ్యముగా నాడ
ఏమందుము నాభాగ్య మిదే కనుచుంటి

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.