21, జనవరి 2021, గురువారం

హరినామ ప్రియు లందరకు

హరినామ ప్రియు లందరకు అతివేడుకతో నమోనమో

హరిసేవాపరు లందరకు అమిత భక్తితో నమోనమో


హరిలో నుండిన దఖిలవిశ్వమని యరసిన వారికి నమోనమో

హరి విశ్వములో నన్నిట నుండుట నరసిన వారికి నమోనమో

హరి రూపములే చరాచరములని యెరిగిన వారికి నమోనమో

హరి కన్యము వేరొకటి లేదని యెరిగిన వారికి నమోనమో


కాలస్వరూపుడు హరియని తెలిసిన ఘనులందరకు నమోనమో

మేలును కీడును శ్రీహరిప్రసాదమే యను వారికి నమోనమో

పూలును ముళ్ళును హరిరూపములని పోల్చిన  వారికి నమోనమో

కాలకూట మమృతమును హరియని కనుగొను వారికి నమోనమో


హరినామములను రామనామమే అతిశ్రేష్ఠంబని వేడుకతో

హరి చరితంబుల రామచరితమే అత్యధ్భుథమని వేడుకతో

హరి రామాకృతి నారాధించుట అతిశ్రేష్ఠంబని వేడుకతో

హరి పరమాత్ముని శరణుజొచ్చిన భక్తులందరకు నమోనమో