21, జనవరి 2021, గురువారం

శ్రీహరిని నమ్మితే

శ్రీహరిని నమ్మితే చిక్కు లెక్కడివి బుధ్ధి

మోహమున మునిగితే ముక్తి యెక్కడిది


సంసారమున నున్న శాంతి యెక్కడిది

మాంసపంజరములో మ్రగ్గుచునున్న

హంసకు స్వేచ్ఛపైన నాశ యెక్కడిది

కంసారిపాదపంకజముల యాన


‌బంగారము పైపిచ్చి వదులు టెక్కదిది

శృంగారమె బ్రతుకైతే శీలమెక్కడిది

దొంగగురువు దొరికితే త్రోవయెక్కడిది

అంగజుని తండ్రి దివ్యాంఘ్రుల యాన


తారకనామముండ తాపమెక్కడిది

ఆ రామనామరక్ష కంతమెక్కడిది

నోరారనుడువ మోక్షతీరము నీది

శ్రీరామ పాదరాజీవము లాన