30, జనవరి 2021, శనివారం

భవతారకమంత్రమా

భవతారకమంత్రమా పతితపావనమంత్రమా

అవనిజాప్రాణమంత్రమా రామమంత్రమా


పరమసుఖదమంత్రమా బహుసులభమంత్రమా

నిరుపమానమంత్రమా వరదాయకమంత్రమా

హరసన్నుతమంత్రమా అతిప్రసిధ్ధమంత్రమా

కరుణను నా నాల్కపై కదలాడే మంత్రమా


మరియాదాపురుషోత్తము మహనీయమంత్రమా

పరమపదప్రదమైన సురుచిరమగు మంత్రమా

సురనరసంపూజ్యమై వరలుచుండు మంత్రమా

హరదేవుని నాలుకపై నాడు చుండు మంత్రమా


మరుతాత్మజనిత్యసేవ్యమానమైన మంత్రమా

తిరయశమున తేజరిల్లు దివ్యమైన మంత్రమా

హరిభక్తుల హృదయంబుల నమరియుండు మంత్రమా

ధరాతనయ నాలుకపై తారాడే మంత్రమా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.