21, జనవరి 2021, గురువారం

సీతారామా సీతారామా

సీతారామా సీతారామా చిన్మయరూపా సీతారామా
చేతులెత్తి మ్రొక్కేము ప్రోవరా భూతలనాథా సీతారామా

ఇమ్మహి దేహమె నిజమని నమ్మితి మెంతో చెడితిమి సీతారామా
సొమ్ములు భూములు సుఖమని నమ్ముచు సోలిపోతిమి సీతారామా
నెమ్మనమున నిక నిన్నే గట్టిగ నమ్ముకొంటిమి సీతారామా
మమ్ము కావ వే రెవరున్నా రిక మంగళమూర్తీ సీతారామా

సారహీనమీ సంసారంబని చక్కగ తెలిసెను సీతారామా
తారకమంత్రము నీనామంబని అవగతమైనది సీతారామా
మీఱక నీయానతి నిక నెప్పుడు మెలగెదమయ్యా సీతారామా
కారుణ్యాలయ మాతప్పుల వెస మన్నించవయా సీతారామా

మౌనిజనాశ్రయ మంగళదాయక మరువము నిన్ను సీతారామా
జ్ఞానానందమయస్వరూప నిను ధ్యానించెదము సీతారామా
మానక చేసెదమయ్యా మేమిక నీనామ మెప్పుడు సీతారామా
దీనజనావన క్రిందకు మీదకు తిరుగలేమయ్యా సీతారామా

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.