31, జనవరి 2021, ఆదివారం

సూటిగా మోక్షమిచ్చు

సూటిగా మోక్షమిచ్చు మేటిమంత్రము సప్త

కోటిమంత్రముల లోన గొప్పమంత్రము


రామనామ మంత్రము రమ్యమైన మంత్రము

కామితప్రద మంత్రము కళ్యాణమంత్రము

పామరుల నుధ్ధరించు పావనమగు మంత్రము

స్వామిభక్తవరులకు చాలగూర్చు మంత్రము


ఈ మంత్రము సంపదల నీనుచుండు మంత్రము

ఈ మంత్రము జానకమ్మ కిష్టమైన మంత్రము

ఈ మంత్రము లోకముల నేలుచుండు మంత్రము

ఈ మంత్రము శివుడు ధ్యానించునట్టి మంత్రము


ఇంతగొప్ప మంత్రమని యెరుగని వారికైన

చింతలన్ని పోగొట్టే శ్రేష్ఠమైన మంత్రము

అంతరార్థ మెరిగి కొలుచు నాత్మవిదులందరకు

సంతతబ్రహ్మానందసంధాయక మంత్రము


1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.