14, జనవరి 2021, గురువారం

రామ సీతారామ

రామ సీతారామ సుగుణధామ జయరామ
శ్రీమదయోధ్యాపురీధామ సార్వబౌమ

రామ రఘువరాన్వయసోమ శుభదనామ
రామ రిపుభయంకరనామ ఘనశ్యామ
రామ లోకావనఘననామ విజయరామ
రామ ప్రియదర్శన మునికామ సీతారామ

రామ సకలదనుజగణవిరామ భండనభీమ
రామ సకలలోకవినుతనామ పూర్ణకామ
రామ సదావైకుంఠధామ పరంధామ
రామ సర్వలోకాభిరామ సీతారామ

రామ జగద్విఖ్యాతనామ సుఖదనామ
రామ స్మరవిరోధినుతనామ పుణ్యదనామ
రామ శ్రీమద్దశరథరామ సుందరరామ
రామ భవవిమోచననామ సీతారామ