26, జనవరి 2021, మంగళవారం

రావయ్యా సీతారామ

రావయ్యా సీతారామ రక్షించవయ్యా
నీ వాడను నాబాధ నీది కాదా

భవారణ్యమధ్యమున పడియుంటిని దీని
నే విధిని గడచుటయో యెఱుగ రాక
నీ వెచ్చట నున్న గాని రావలయు నయ్య
కావగ మరి యెవరుగలరు కరుణా రసాబ్ధీ

భవమహాసాగరాన పడియుంటిని దీని
యవలి యొడ్డు చేరుటన్న దసలున్నదా
లవలేశము శక్తి లేదు  రామచంద్ర కృపాళో
నవనీతహృదయ సీతానాయక రావే

భవమహాసర్పపరిష్వంగబంధితుడ పాప
విషపుటూర్పులకు చాల వేగుచు నుంటి
భవదీయకృపామృతవర్షము కురిపించవే
వలయేశ వేగ నన్ను కావగ రావే