11, జనవరి 2021, సోమవారం

ప్రాణం

కం. ప్రాణము కలదా మట్టికి
ప్రాణము గాలికిని నీటివాలుకు కలదా
ప్రాణము కలదా అగ్గికి
ప్రాణము గగనంబునకును వరలునె చెపుమా

కం. కదలును గాలియు నీరును
కదలును మరి యగ్ని భూమి కదలును ఖతలం
బదియును దశదిశల కదలు
కదలిక లున్నపుడు ప్రాణకలితములు కదా

కం. కలదేని ప్రాణ మొకచో
కలదు కదా ప్రాణశక్తి ఘనసంచారో
జ్వలలీలాకలితంబై
యలరుచు సర్వాంగరాజి ననవతంబున్

తే. పంచభూతంబు లందిట్లు ప్రాణశక్తి
దివ్యమైయుండ పాంచభౌతిక మనంగ
వరలు సృష్టి కణకణము ప్రాణమయము
అమృతమయమైన దీసృష్టి యార్యులార

సీ. విత్తులో ప్రాణంబు వెలయును సూక్షమై
ఆ విత్తు కాయలో నణగి యుండు
పండౌను కాయయు ప్రాణంపు కలిమిచే
పండ్లు కాయుచునుండు పాదపంబు
ప్రాణముండుట చేత పాదపంబులు క్షోణి
వర్ధిల్లుచుండును వసుధ యొక్క
ప్రాణశక్తి వలన ప్రాణశక్తియె యిట్లు
సర్వంబు చక్కగ నిర్వహించు

ఆ.వె. ధరణి యందు మరియు ధరణీధరంబుల
నుండు పర్వతముల బండ లందు
నుండు బండరాళ్ళ నులుల మలచి
కొలుచు ప్రతిమ లందు కూడ నుండు

కం. వ్యక్తముగ జంగమముల న
వ్యక్తముగను స్థావరముల వర్హిల్లెడు నీ
శక్తిం దెలియగ నోపర
వ్యక్తులు బ్రహ్మవేత్త లఱయుదు రెపుడున్

ఆ.వె. వెలిని లోన నిండి వెలుగుచు బ్రహ్మాండ
వ్యాప్తమగుచు నుండు ప్రాణశక్తి
బ్రహ్మమనుచు బుధులు వాక్రుచ్చు తత్త్వమే
బ్రహ్మ మెఱుగు వాడు బ్రాహ్మణుండువ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.