23, జనవరి 2021, శనివారం

విల్లెత్త మన్నారా

విల్లెత్త మన్నారా విఱిచి చూపమన్నారా

అల్లరి పిల్లవాడ వైతివి నీవు


విల్లెత్తితి నారి దొడగ మెల్లగా వంచితినే

మెల్లగా వంచితివా నల్లనయ్యా

మెల్లగనే వంచితినే ఫెళ్ళుమని విఱిగెనే

అల్లరి కాదందువులే అంతేనయ్యా


ఎంతదొడ్డ విల్లయ్యా ఇట్టే విఱిచినావయ్యా

చింతించి లాభమేమి సీతా నేడు

పంతగించు రాజుల పనిపట్టినట్టి విల్లయ్యా

ఎంతో సులభమాయె నాకింతిరొ నాడు


ఆదరమున నాచేతికి నబ్బిన దా విల్లు

నీ దయితు నందుకనియె కాదన దా విల్లు

ఆదరించి నట్టి వింటి నంతలో విఱిచితివి

మోదముతో పెండ్లిపీట మీద కూర్చుంటివి


2 కామెంట్‌లు:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.