21, జనవరి 2021, గురువారం

చేరబిలిచి వరములిచ్చి

చేరబిలిచి వరములిచ్చి శ్రీరాముడు మన

సార దీవించు గద శ్రీరాముడు


పరతత్త్వము తానని భావమున నెఱిగి

నిరతంబును చక్కని నిష్ఠను కలిగి

నిరుపమాన భక్తిని నెరపెడు నరునకు

సరసుడైన నరపతి కరుణాప్రపూర్ణుడై


కులమతాల నెన్నక గుణదోషములను

తలపక హరిభక్తి తత్పరులందు

కలిసి సంకీర్తనము కలిసి సేవనము

వెలయించు వానిని వేడుకతో తాను


హరిని సేవించ తా నరుగుదెంచితిని

హరి సేవ కన్యములు త్యాజ్యంబులని

హరియే రాముడనుచు నంతరంగమున

మురియుచు సేవించు నరుని ముచ్చటతో


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.