15, అక్టోబర్ 2014, బుధవారం

పగబట్టిన మేక


పగబట్టిన మేక
ఆలు మగలును వారి యందాల సుతుడు
మువ్వురే యైన నిత్యంబు నవ్వులొలకు
చక్క నైనది సంసార మొక్క టుండె
పరగ మేకల మందకాపరులు వారు
హాయిగా నుండ నొక నాటి యర్థరాత్రి
పిల్లవానికి యొడ లేమొ వెచ్చబడెను
తల్లిదండ్రులు మిక్కిలి తల్లడిల్లి
తలచి రే దృష్టిదోషమో‌ తగిలె ననుచు
ముధ్దు బిడ్డడు నే డిట్లు మూల్గుచుండ
కారణం బేమి వీని కే గాలిసోకె
భూతవైద్యుని వద్దకే పోవలయును
గా దలంచిరి భీతులై కళవళపడి
గంటగంటకు బిడ్డని యొంటి మీద
జ్వరము హెచ్చుచు నుండగా చాల బెదరి
గ్రామదేవత గుడివైపు మోము లుంచి
మ్రొక్కుకున్నారు తల్లిరో ప్రోవుమనుచు
భూతవైద్యుండు జూచి విభూది పెట్టె
దడుపు జ్వరమది మరునాడె తగ్గిపోయె
కోడిపుంజును వైద్యుడు కోరినాడు
తల్లిజాతర నొక మేక చెల్లిపోయె
గుఱ్ఱమును బలి యిమ్మని కోర దేమి
ఏనుగును తెచ్చి బలి చేయ మన దదేమి
పులియె కావలె నని కోర దలచ దేమి
బక్కమేకను భుజియించ వలచు తల్లి
అనుచు విలపించి విలపించి యనవరతము
జబ్బుపడి చచ్చె పెంటియు చచ్చు వేళ
తనకు వగదీరు పగదీరు దారి కొరకు
అమ్మ నీరీతి ప్రార్థించె నాత్మ లోన
చచ్చు మేకగ పుట్టుట పిచ్చితనము
అమ్మరో నన్ను పుట్టించు మమ్మ పులిగ
మా తలల వోలె మనుషు లీ జాతరలను
పులుల తలలను తెగవేయబోరు గాదె
నాదు పెనిమిటి మేకను నఱికి జంపి
గంతు లేసిన వీరల యంతు జూతు
వచ్చు జన్మంబు నందు నా కచ్చదీర
వరము నీయవె తల్లి నా పక్ష మగుచు
అటులె యగుగాక యని పల్కె నపుడు తల్లి
పులిగ బుట్టిన మేకకు పూర్వజన్మ
జ్ఞానమును నిల్చె మిగుల నాశ్చర్యముగను
దాని పగదీరుటకు గూడ తరుణమాయె
ఆలుమగలును బిడ్డయు నడవిదారి
నేగు చుండగ పులి గాంచి యెగిరి దూకి
పతిని పడవైచి సంతోష మతిశయించ
చంపబోవుచు నంతలో సతిని జూచె
మగడు చావగ నుండగా మగువ యచట
పెద్దపెట్టున నేడ్చుచు పెద్దపులికి
దండములు పెట్టుచుండె వేరొండు చేయ
గలిగినది లేక కన్నీళ్ళు కారు చుండ
అంతలో పెద్దపులియును నతివ యెడల
జాలి గొని చేసె మనుజభాషణము నిటుల
మేక కైనను పులికైన మీకు నైన
ప్రాణమొక్కటె సృష్టిలో హీనురాల
తొల్లి మీయింటి మేకనౌ యల్లనాడు
మీరు నా జంట మేకను దారుణముగ
కుత్తుకను కోసి బలిజేసి కులికినారు
అమ్మ దయ పులినైతి మీ యంతు జూడ
ఇన్ని నాళ్ళకు చిక్కితి రింక మీరు
ప్రాణముల మీద నాశలు వదలు కొనక
వేరు దారేమి గలదు పాపిష్టి దాన
కోళ్ళ మేకల జంపెడు కుటిల బుధ్ధి
పులిని క్రూరజంతు వటంచు పలుకుదురటె
క్రూరజంతువు మనిషియే కువలయమున
ఆటగా జంతువుల జంపు నల్పులార
మీవి మాత్రమె ప్రాణాలు కావు సుమ్ము
అనుచు కసిదీర నిష్ఠుర మాడి యాడి
సతిపతుల వంక నతి తిరస్కారదృక్కు
లను బరపి పులి వెండియు ననును కొంత
సౌమ్య భాషణముల నిట్లు చాన తోడ
ఆడుదానను బలహీను రాల నగుచు
నప్పు డేడ్చితి చూడగా నిప్పు డీవు
నేడ్చు చున్నావు నా ముందు హీనబలవు
జాలి కలుగును వీనిని జంపబోను
పతిని కోల్పడు నప్పటి బాధ గూర్చి
యెఱుగనే నేను కావున నితని జంపి
నిన్ను బాధించ బుధ్ది రాకున్న దిపుడు
పొండు పొండింక బ్రతుకుడీ బుధ్ధి కలిగి
ఇట్లు వాక్రుచ్చి యా పులి యేగె నెటకొ
పుండరీకంబు చెప్పిన బుధ్ధి నెఱిగి
నాట గోలెను వారెల్ల నయము మీఱ
భూతదయ గల్గి యుండిరి పుడమి మీద


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

కం. పలుకుడు పలికెడు నెడలను
పలుకుల విలువలకు మురిసి పలికెడు కళలో
నిల గడుగడు నిపుణులు తగ
పలికెడు తెఱగిటుల ననుచు పలుకగ విబుధుల్

(తెలుగులో వ్రాయటానికి అవసరమైతే లేఖిని సహాయం తీసుకోండి. Windows వాడేవారు ప్రముఖ్ IME డౌన్ లోడ్ చేసుకోవచ్చును )

గమనిక: అమోదించబడిన వ్యాఖ్యలు మాత్రమే ప్రచురించబడతాయి.