27, ఫిబ్రవరి 2020, గురువారం

మానలేడు మానలేడు మంకుతనము చూడుడు


మానలేడు మానలేడు మంకుతనము చూడుడు

తాను చచ్చి పుట్టి చచ్చి పుట్టి మరల చచ్చునుఒకడు లక్షజన్మ లెత్తు నొక్కింతయు తెలియ లే

డకట యిట్లు పుట్టి చచ్చు టనెడు క్రీడ యాగదని

ఒక నాటికి ప్రళయమగుటయును నది యాగుటయును

సకలేశ్వరు నాజ్ఞ వలన జరుగుదాక యది యంతేఒకడు లక్షజన్మ లెత్తి యురక పుట్టి చచ్చుటలో

సుకమే లేదని తెలిసియు నకట యుపాయ మెఱుగడు

ఒక నాటికి రామనామ ముధ్ధరించ వచ్చును

ప్రకటితమై యుపాయము వానికి భాసించు దాకఒకడు లక్షజన్మ లెత్తి యొక చక్కని జ్ఞానము

ప్రకటితమై యార్తితో ప్రభో శ్రీరామచంద్ర

యిక చాలును చాలునయ్యా యిట్లు పైకి క్రిందికి

వెకలి నగుచు తిరుగ లేను విడిపించు మను నన్యుడు