18, ఫిబ్రవరి 2020, మంగళవారం

ఇన్నా యన్నా యెత్తిన జన్మము లెన్నని చెప్పేది


ఇన్నా యన్నా యెత్తిన జన్మము లెన్నని చెప్పేది

యెన్నెన్నెత్తుదు నికమీదట నని యెట్లా చెప్పేదిదాగుట శక్యమె ప్రారబ్ధంబది తరుమగ జీవునకు

మూగక మానవు కష్టము లన్నవి పుట్టిన పిమ్మటను

నే గడచితి నటువంటి పుట్టువులు నిశ్చయముగ కోట్లు

రాగల జన్మల వివరము లన్నీ రామునకే యెఱుకభోగలాలసను కరిగిపోయినవి పుట్టువు లెన్నెన్నో

రోగము రొష్టుల ననుభవించుచు సాగిన వెన్నెన్నో

యోగాభ్యాసము మొదలై నప్పటి నుండి యిదెన్నవదో

యే గురుతులు నాకున్న విప్పుడని యేమని చెప్పేదిఏ సత్కర్మఫలానుభవంబది యిప్పుడు కల్గినదో

భాసమానమై రామనామము పండినదీ బ్రతుకు

చేసెద నిష్ఠగ రామనామమును చిత్తశుధ్ధి తోడ

దాసుడ రాముని కృపగల్గినచో తరియింతును నేను