27, డిసెంబర్ 2015, ఆదివారం

సీతారాములకు మంగళహారతి పాట


 అంగన లందరు హారతు లీయరె అందాలరామునకు
 బంగారుతండ్రికి శృంగారరామున కీయరె హారతులు
 బంగారుతల్లికి శృంగారవతి సీతమ్మకు హారతులు
 మంగళకరులకు మహోత్సవముగా మంగళ హారతులు

 వేడుక మీఱగ వాడల నూరేగి వచ్చిరి దంపతులు
 ఏడేడు జగముల కేలిక లైనట్టి యీ దివ్యదంపతులు
 చేడియలారా దిష్టితీయుటకు చేయరె ప్రక్రియలు
 ఆడుచుపాడుచు నానందముగా అద్దరె హారతులు
అంగన
 పట్టరె సూర్యహారతి పడతులార మీరు  సూర్య
   వంశగౌరవవర్థనులైన సీతారాములకు
 పట్టరె చంద్రహారతి పడతులార మీరు పూర్ణ
  చంద్రశోభల చెన్నుమీఱెడు సీతారాములకు  
 పట్టరె నక్షత్రహారతి పడతులార మీరు  నక్షత్ర
  సంఖ్యను మీరు గుణముల నొప్పు  సీతారాములకు
 పట్టరె దివ్యహారతి పడతులార మీరు నానా
  దేవగణంబుల సన్నుతు లందెడు సీతారాములకు  
అంగన
 పట్టరె ఏకహారతి  పడతులార మీరు నేడు
   పతితపావనులు  మన యేలికలు సీతారాములకు
 పట్టరె  పంచహారతి  పడతులార మీరు నేడు
  భక్తపాలనా తత్పరులైన సీతారాములకు
 పట్టరె నేత్రహారతి  పడతులార మీరు నేడు
  పరగ కన్నుల వెన్నెల లొలొకే  సీతారాములకు
 పట్టరె పుష్పహారతి పడతులార మీరు నేడు
   భూమిని వెలసిన అదిదంపతులు సీతారాములకు
అంగన