27, డిసెంబర్ 2015, ఆదివారం

ఏనుగు మీద రాముడు ఎంతో చక్కనిదేవుడు


    మత్తేభవిక్రీడితము.
    రవివారం బిది భానువంశతిలకా రామయ్య రావయ్య నే
    డవనీ పుత్రిక తోడ నుత్సవముగా నంబారి పైనెక్కి పం
    డువ జేయందగు జూచు కన్నులకు నీ వూరేగి యేనుంగుపై
    స్తవముల్ సేసలు పూలు గొంచు జనుచో సాకేత ముప్పొంగదే


ఇనకుల తిలకుని భానువారం మత్తేభం మీద చూడాలని ఆశ అన్నారు పెద్దవారు శ్రీ‌ శర్మగారు.  అయన రాముణ్ణి  ఆదివారం నాడు ఏనుగుపై ఎక్కిద్దామని ఉబలాటపడుతున్నారు. ఆయన ముచ్చట తీర్చటం‌ బాగుంటుందని నాకూ అనిపించింది. రాముడి శోభను ఊహించటం వర్ణించటం‌ కన్నా సంతోషం మరేముంటుంది? ముఖ్యంగా నాకు.

లోగడ నా రాముణ్ణీ సీతమ్మతల్లినీ ఏనుగు నెక్కించి ఊరేగిస్తూ ఒక రామకీర్తన వ్రాసుకున్నాను.  పాఠకులు దయచేసి వేదండము నెక్కి మైథిలితో కూడి కోదండపండితు డూరేగె వేదవేద్యుని కీర్తి వేదపండితు లెల్ల వేనోళ్ళ పొగదగ నూరేగె అన్నఆ కీర్తనను కూడా ఒక సారి చదివి ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.