14, డిసెంబర్ 2015, సోమవారం

రామకుమారలలితం

    కుమారలలిత.
    సురేశహితకామా
    సురారిగణభీమా
    పురారినుతనామా
    పరాకు రఘురామా
కుమారలలిత వృత్తం.

కాకునూరి అప్పకవి ఇచ్చిన లక్షణం ప్రకారం, కుమారలలితవృత్తానికి గణాలు జ-స-గ. అంటే పాదానికి అక్షరాలా అక్షరాలు ఏడే నన్నమాట!. కాబట్టి ఈ‌వృత్తానికి ప్రాసనియమమే కాని యతిస్థానం ఏమీ లేదు. ఈ వృత్తం నడక జ - సగ అనిపిస్తుంది. కావ్యాలంకారచూడామణి కుమారలలితవృత్తం అని పేర్కొన్నది వేరే లక్షణం కలది ఉన్నది. ఇలాగు లక్షణ గ్రంథాలలో తరచుగా ఒకే వృత్తానికి  ఒకో గ్రంథంలో ఒకో పేరుండటమూ,  ఒకే‌ పేరుతో వివిధ గ్రంథాలలో వేరులక్షణాలతో వృత్తా లుండటమూ‌ మామూలే.

ఇలాంటి చిన్నిచిన్ని వృత్తాలకు అంత్యానుప్రాసలు బాగుంటాయి.  అన్ని పాదాలకు ఒకే విధంగా కాని, మొదటి రెండింటికీ ఒకరకంగా చివరి రెండింటికి మరొక విధంగా కాని, పాదం విడచి పాదానికి నప్పే విధంగా కాని ఎలాగైనా అంత్యానుప్రాసను కూర్చవచ్చును.

ఈ కుమారలలిత వృత్తానికి పూర్వకవి ప్రయోగాలు ఏమన్నా ఉన్నవో‌ లేవో తెలియదు.


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.