18, డిసెంబర్ 2015, శుక్రవారం

శ్రీరామ విమానం.

    విమానం.
    ధరాత్మజాప్రాణమంత్రం
    పురాంతకోపాస్యమంత్రం
    నిరంతరం రామమంత్రం
    స్మరించుటే మోక్షతంత్రం
విమానం.


ఇది కూడా ఒక చిట్టిపొట్టి వృత్తమే.  ఈ విమాన వృత్తం లక్షణసారసంగ్రహంలోనూ, అప్పకవీయంలోనూ కనిపిస్తోంది. దీనికి వారిశాల అన్న పేరుకూడా ఉన్నది.

దీనికి గణవిభజన  జ - త - గగ.  అంటే పాదం నిడివి కేవలం 8అక్షరాలే. చిన్ని వృత్తం కాబట్టి యతినియమం లేదు. ప్రాసనియమం తప్పదు.

నడకప్రకారం మొదటి నాలుగు అక్షరాల తరువాత విరుపు కనిపిస్తున్నది. మాత్రల లెక్క చూస్తే 3-3-3-4 క్రింద వచ్చినా ఇది త్రిమాత్రాగణాలు కూడా ఇక్కడ చతుర్మాత్రలుగా పలికి చతురస్రగతిలో పద్యం నడిపించ వచ్చును. పై పద్యం అలాగే నడుస్తున్నది కదా.  చతురస్రగతికి ఏకతాళం నప్పుతుందని అనుకుంటాను. పద్యం నడకలో మొదటి సగమూ త్రిమాత్రాగణాలు ఎదురునడకతో రావటం ఈ వృత్తంలో ఉన్న అందం అని నా అభిప్రాయం..

ఇదివరలోనే చెప్పుకున్నట్లుగా చిన్నిచిన్ని పాదాలున్న పద్యాలకు అంత్యప్రాసను కూర్చగలిగితే అవి మరింత శోభించే అవకాశం ఉంది.

ఈ విమానవృత్తానికి పూర్వకవి ప్రయోగాలు ఏమన్నా ఉన్నాయో లేదో తెలియదు.