29, డిసెంబర్ 2015, మంగళవారం

శ్రీరామ భోగవిలసిత.


    భోగవిలసిత.
    నేడు సుదినమో నెలంతుకా
    పాడవె సుదతీ పదేపదే
    వేడుక రఘుభూవిభుస్తుతుల్
    వాడల నతి వైభవంబుగన్
 భోగవిలసిత.

ఈ భోగవిలసిత వృత్తానికికి గణవిభజన భ-స-జ-గ అనగా గురులఘుక్రమం  UII IIU IUI U తో పాదానికి 10 అక్షరాలుంటాయి. యతిస్థానం 7వ అక్షరము. ఈ‌వృత్తానికే వీరవిలసితోర్వి అన్న మరొక పేరు కూడా ఉంది.

గురులఘుక్రమం UI III UI UI U అని విడదీస్తే అది హ-న-హ-హ-గ. అనగా నాలుగు సూర్యగణములపై ఒక గురువు. రెండవది న-గణము కాగా మిగిలిన సూర్యగణములు హ-గణములు కావలెను. చివరి గురువును త్రిమాత్రగా సాగదీసు కోవచ్చును కాబట్టి ఇది త్రిమాత్రాగణాల అమరిక అవుతున్నది.

మరొక సంగతి. గురులఘుక్రమం UII IIU IU IU అని విడదీస్తే,  భ -స - వ - వ. ఇలా చూస్తే యతిస్థానమునుండి ఎదురునడక అన్నసంగతి స్ఫుటం అవుతుంది.

ఒక ఉదాహరణ పద్యం‌ కనిపిస్తోంది.
    భోగివిలసితస్ఫుటప్రభా
    భోగలసితు శంభుఁ గొల్తు నే
    నాగమనుతుఁ బుణ్యకీర్తనన్
    నాగమటుల మంత్రముగ్ధనై

ఈ‌భోగవిలసిత వృత్తానికి  కల పూర్వకవి ప్రయోగాల గురించి తెలియదు.1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.