28, ఆగస్టు 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 220.. 228 ఉత్సాహరామాయణం (అరణ్యకాండ)

ప్రేమ మీర లక్ష్మణుండు వివిధగతుల గొల్వగా
రామచంద్రమూర్తి విడిసె రమ్యసుగుణధామయౌ
భూమిజాత తోడ విపినభూమి పర్ణశాలలో
నా మనోజ్ఞపంచవటి ననంతసుఖవిలాసుడై    220

అంత చుప్పనాక యనగ నచటి కేగు దెంచి దు
శ్చింత తోడ దనుజ యోర్తు జేరి రాము డొల్లమిం
పంతగించి గీడు సేయ వచ్చు టెఱిగి లక్ష్మణుం
డింతి ముక్కుచెవులు కోసె నేగె నదియు భీతయై    221

ఖరుడు దూషణుండు నాగ కలరు దాని కన్న లా
సురవిరోధు లంత డాసి సొదను జొచ్చు పుర్వు ల
ట్లరిది వీరు వలన కూలి రరయ పదియు నాల్గు వే
వురగు సైన్య సమితి తోడ పోర రామశరములన్    222

అన్న రావణా నృశంసు డైన రాము డనెడు వా
డన్ని విధము లెన్న నీకు నంకపీఠి నుండగా
నెన్నదగిన నాతి తోడ నెసగ దాని గొంచు రా
జన్న నన్ను దఱిగి వాడు జంపె నచట నందరన్    223

నీ చెలియలి పగను వేగ నీవు దీర్చు మంచు నా
నీచురాలు చుప్పనాక నిప్పుబెట్ట వాడు మా
రీచు డన్న వాని మాయ లేడి చేసి పంపి తా
వేచి సీత నపహరించి వేగ లంక కేగినన్     224

రామపత్ని నకట దుష్టరాక్షసుండు గొంచు బో
నామె మొఱ్ఱ లాలకించి యడ్డు రా జటాయువుం
దామసించి నరికి వేయ ధరను గూలి వివరముల్
రాము డెఱుగ బల్కి పక్షిరాజు చేరె స్వర్గమున్      225

లలన జాడ లరయ రామలక్ష్మణులు వనంబునన్
కలయ దిరుగు చుండి యొకట కాంచి రొక్క రక్కసున్
పొలియ ద్రొక్క వాడు శాపముక్తు డగుచు దివిజుడై
తెలియు డయ్య శబరి మీకు తెఱవు జూపు పొండనన్  226

పోయి వారు కలసి నారు పుణ్యమూర్తి శబరి నా
బోయవనిత సత్కరించి పొంగి రామచంద్ర నీ
జాయ జాడ లరయ నీకు చక్కగా సహాయముం
చేయగల సమర్థుడైన స్నేహ శీలి గలడయా    227

లావు గలడు చాల ధర్మలక్ష్య బుధ్ది గలడు సు
గ్రీవు డనెడు సూర్యసుతుడు కీశరాజు వాడికన్
మీ వలన శుభంబు నొందు మీకు మేలు చేసెడిన్
పోవు డతడు ఋష్యమూక భూధరమున గలడనెన్   228