30, జూన్ 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 153

ఉ. రామయ యేమి కన్ను లివి రాగవిషాక్తవిలోకనంబులం
భూమిని నిత్యముం గలుష బుధ్ధిని గ్రుమ్మరు జీవు డార్తిమై
స్వామిపదాంబుజంబులను చక్కగ చూడుడటంచు వేడుచో
నేమియు లక్ష్యపెట్ట విక నేమి యొనర్పగ వచ్చు చెప్పుమా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-7)