15, జూన్ 2013, శనివారం

పాహి రామప్రభో - 138

ఉత్సాహము
జయము జయము జయము రామ జానకీ‌మనోహరా
జయము జయము వాసవాదిసర్వదేవవందితా
జయము జయము పార్వతీశసన్నుతా పరంతపా
జయము జయము శ్యామలాంగ సర్వలోకపాలకా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-27)