21, జూన్ 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 144

ఆ.వె. మరల మరల రామమంత్రజపంబున
సంతసించు నట్టి సజ్జనులను
కట్ట వెరచు ప్రకృతి కార్యంబు లేదని
కనుక రామ రామ యనుట మేలు

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-30)