26, జూన్ 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 149

ఉ. నేను నిమిత్త మాత్రుడను నీదగు నాజ్ఞ కృతాకృతంబుల
జ్ఞానము గల్గి యాడగల జంత్రము నై నడయాడు వాడ నీ
ధ్యానము దప్ప నన్యమగు ధ్యాసయు నాకెపు డుండకుండు న
ట్లానతి సేయవయ్య వరదా శుభకారణ రామభూవరా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-3)