26, జూన్ 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 149

ఉ. నేను నిమిత్త మాత్రుడను నీదగు నాజ్ఞ కృతాకృతంబుల
జ్ఞానము గల్గి యాడగల జంత్రము నై నడయాడు వాడ నీ
ధ్యానము దప్ప నన్యమగు ధ్యాసయు నాకెపు డుండకుండు న
ట్లానతి సేయవయ్య వరదా శుభకారణ రామభూవరా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-3)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.