8, జూన్ 2013, శనివారం

పాహి రామప్రభో - 131

తే.గీ. ఆ యయోధ్యను ప్రజలంద రాత్మవిదులు
వారు రామాజ్ఞ మీఱెడు వారు కారు
వారు లోభాదికములున్న వారు కారు
వారు సంసారబధ్ధులు కారు కారు

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-23)