14, జూన్ 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 137

కం. రాముని సీతాహృదయా
రాముని  వరప్రదుని వీతరాగుని నతసు
త్రాముని దానవవంశవి
రాముని మనసార గొలువ రాదే‌ మనసా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-27)