11, జూన్ 2013, మంగళవారం

పాహి రామప్రభో - 134

సీ. ఒక మూల కేలికై యుండెడు నగ్ని నీ
      వాడుగా శ్రీరామ వందనములు
 ఒక మూల కేలికై యుండెడు నిరృతి నీ
      వాడుగా శ్రీరామ వందనములు
ఒక మూల కేలికై యుండు పవనుడు నీ
      వాడుగా శ్రీరామ వందనములు
ఒక మూల కేలికై యుండు భవుండు నీ
      వాడుగా శ్రీరామ వందనములు  
తే.గీ. నాల్గు మూలల నీయాజ్ఞ నమలు జరుప
దేవముఖ్యులు నీవారు త్రిభువనేశ
పరమ సమ్మోదమున నున్న వారు స్వామి
రఘుకులార్ణవచంద్ర శ్రీరామచంద్ర

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-23)