18, జూన్ 2013, మంగళవారం

పాహి రామప్రభో - 141

శా. ఏ వేదాభ్యసనంబు సేసినది లే దేశాస్త్రముల్ నేర్వలే
దే విద్యన్నిపుణుండ గాను సరిగా నేసాధు సన్యాసులం
సేవించం దరిజేరలేదు ముదిమిం జింతించి నీ‌నామమే
నీవే దిక్కని యుంటి రామ కనుమా నిర్వాణసంధాయకా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-28)