20, జూన్ 2013, గురువారం

పాహి రామప్రభో - 143

తే.గీ. పాల జలములు చేరిన పాలు నిలచి
యుదకములు నామరూపంబు లుడుగు భంగి
రామ నినుజేరి జీవులు నామరూప 
ములను విడనాడ గలరయ్య ముదము మీర


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-29)