10, జూన్ 2013, సోమవారం

పాహి రామప్రభో - 133

సీ. దేవనాథుడు తూర్పు దిక్కు నేలును నీదు
      బంటుగా శ్రీరామ వందనములు
దక్షిణంబును యమధర్మరా జేలు నీ
      బంటుగా శ్రీరామ వందనములు
పడమటి దిక్కును వరుణు డేలును నీదు
      బంటుగా శ్రీరామ వందనములు
ధనదు డుత్తరదిశ తా నేలు చుండు నీ
      బంటుగా శ్రీరామ వందనములు
తే.గీ. త్రిభువనంబుల నీ కీర్తి తేజరిల్ల
నాల్గు దిక్కుల నీబంట్లు నయముమీఱ
నేలుచున్నారు నీయాజ్ఞ నెఱుకపరచి
రఘుకులార్ణవచంద్ర శ్రీరామచంద్ర

 
(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-23)