5, జూన్ 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 128

ఉ. రాముని తోడిదే సుఖము రాముని భక్తుల కెల్లవేళలన్
రాముని తోడిదే జగము రాముని భక్తుల కెల్లవేళలన్
రాముని తోడిదే బ్రతుకు రాముని భక్తుల కెల్లవేళలన్
రాముని వారలైన నిక రాముడె కాక తదన్య ముండునే

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-21)