1, జూన్ 2013, శనివారం

పాహి రామప్రభో - 124

శా. సాకేతంబున సర్వభూతహితుడై సర్వజ్ఞుడై యుండ ము
ల్లోకంబుల్ కొనియాడు రామవిభునా లోలాక్షి సీతాంగనన్
లోకారాధ్యను తోడు చేసికొని భూలోకంబనారాతియై
చీకుం చింతయు లేక నేలు ఘనునిన్ చింతించెదన్ నిత్యమున్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-20)