4, జూన్ 2013, మంగళవారం

పాహి రామప్రభో - 127

ఆ.వె.  నన్ను గూర్చి చింత నా కేమియును లేదు
నిన్ను గూర్చి చింత నిత్య మగుట
నన్ను నీవు ప్రోచు టెన్నడు నా స్వామి
రామచంద్ర వేగ రాగ దయ్య

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-20)