22, జూన్ 2013, శనివారం

పాహి రామప్రభో - 145

ఆ.వె. రామమంత్రమందు రమియించ నొల్లని
చిత్త మొక్క పెద్ద చెత్తకుప్ప
రామమంత్రసిధ్ధి రాజిల్లు చిత్తము
రామచంద్రుడుండు రత్నపీఠి

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-30)