16, జూన్ 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 139

ఉ. స్వామిని మోక్షదాయకుని సత్యపరాక్రము నవ్యయున్ హరిన్
రాముని భక్తకామితవరప్రదు నీశ్వరు నచ్యుతున్ పరం
ధాముని జానకీహృదయధాముని శ్యాముని బ్రహ్మరుద్రసు
త్రామముఖామరార్చితుని దాశరథిన్ శరణంబు వేడెదన్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-28)