27, జూన్ 2013, గురువారం

పాహి రామప్రభో - 150

ఆ.వె. పుట్టి నట్టి వాడు గిట్టక తీరదు
పుట్ట నేల మరల గిట్ట నేల
పట్టుబట్టి రామభద్రుని వేడిన
పుట్టు నవుసరంబు పుట్టదుగద

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-3)