25, జూన్ 2013, మంగళవారం

పాహి రామప్రభో - 148

శా. ఆ రామయ్య కృపావిశేషమది రాదా జీవుడీ‌ దుష్టసం
సారంబన్నది దాటిపోవుటకు నీషణ్మాత్రమున్ పూనుకో
డా రామయ్య యనుగ్రహంబు దనపై నావంతగా గల్గుచో
క్రూరుండైన ఋషీంద్రుడౌ కవికులోత్కృష్టుండు ముక్తుండు నౌ

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-2)