23, జూన్ 2013, ఆదివారం

పాహి రామప్రభో - 146

ఉ. కర్మఫలోదయోచితముగా నొక దేహము నొంది జీవుడా
కర్మఫలంబులం గుడిచి క్రమ్మర స్వస్థుడు గాక క్రొత్తదౌ
కర్మసముఛ్ఛయంబు తల గట్టుక పోవును రామభక్తుడై
నిర్మలుడై తరించు నిది నిక్కము వేరొక దారి యున్నదే

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-31)