28, జూన్ 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 151

ఉ. రామయ యేమి చేతులు విరామ మెఱుంగక నాల్గు రాళ్ళకై
తామసవృత్తులందు సతతం బివి గ్రుమ్మరు గాని యాత్మకున్
కామిత మంచు నియ్యకొని గట్టిగ రెండును జోడిగూడి నా
స్వామి భవత్పదంబులకు చక్కగ దండము పెట్ట నేరవే

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-7)