17, జూన్ 2013, సోమవారం

పాహి రామప్రభో - 140

ఉ. రావణు జంప వచ్చితివొ రాజ్యసుఖాదులు స్వల్పమంచు నీ
భూవలయంబునం బ్రజల బుద్దికి సోకగ జెప్పవచ్చితో 
వావిరిధర్మవర్తనపు వాసితనంబును చాటవచ్చితో
భూవర రామచంద్ర మునిపుంగవులం గరుణించ వచ్చితో

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-28)