29, జూన్ 2013, శనివారం

పాహి రామప్రభో - 152

ఉ. రామయ యెట్టి కాళు లివి రక్కెసదీక్షను బూని నిత్యముం
నీమముమై చరించు నిల నెల్లప్రదేశములందు రూకపై
కామము పెచ్చుమీర తమకంబున జీవుడు దేవళంబునన్ 
స్వామిని కొల్వ బోదమన వంకలు బెట్టును గాని సాగవే

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-6-5)